AVG/Privacy statement

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën, gevestigd aan [adresgegevens zijn op te vragen bij secretaris Dr. Ortal-Paz Saar, O.P.Saar@uu.nl], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

[adresgegevens op te vragen bij secretaris Dr. Ortal-Paz Saar, O.P.Saar@uu.nl]

Dr. Ortal-Paz Saar is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën. Zij is te bereiken via O.P.Saar@uu.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van het genootschap en gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Soort lidmaatschap (seniorlid, juniorlid/promovendus, student).

Persoonsgegevens die wij via de website verwerken

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën verwerkt geen persoonsgegevens via de website omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via O.P.Saar@uu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief e-mailberichten
  • Bijhouden van de ledenadministratie
  • Verzoeken om contributiebetaling
  • Bijhouden van de financiële administratie (N.B.: daarbij worden de bankgegevens niet geregistreerd).

Geautomatiseerde besluitvorming

N.v.t.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Periode van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar O.P.Saar@uu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via O.P.Saar@uu.nl.

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png