NIEUWS VANUIT HET ngjs

VANUIT HET BESTUUR

For the English version, see below

Waarde NGJS-leden,

De aanhoudende protesten bij Nederlandse universiteiten zorgen voor veel onrust en gevoelens van onveiligheid onder onderzoekers, docenten en studenten binnen Joodse studies. Universiteitsbesturen worden onder meer gevraagd om hun banden met Israëlische instellingen te verbreken en dat zal ernstige consequenties hebben voor het onderwijs en onderzoek op het gebied van Joodse studies. Op sommige plekken heerst een sterke druk om een reactie op de gebeurtenissen te geven en stelling te nemen, wat tot moeilijke situaties en een verminderd thuisgevoel op de universiteit leidt. Zo komt de oorlog in een toch al moeilijke en verdrietige tijd nu op een andere manier heel dichtbij. De situatie is complex en er is veel onzeker.

Het NGJS deelt de zorgen over sociale veiligheid, academische vrijheid en de toekomst van samenwerking en uitwisseling met Israëlische wetenschappers en instellingen. Wij bieden graag steun aan eenieder die dit nodig heeft. Aarzel niet om het ons te laten weten als we iets kunnen betekenen (e-mail: j.w.vanhenten@uva.nl). Daarnaast stuurt het NGJS vandaag ook een oproep aan de UNL (Universiteiten van Nederland) uit om erop toe te zien dat de sociale veiligheid van alle studenten en medewerkers op het gebied van Joodse studies gegarandeerd blijft.

Met vriendelijke groet,

het NGJS-bestuur,

14 mei 2024

———————————

Dear NGJS members,

The ongoing protests at Dutch universities are causing a lot of unrest and feelings of unsafety among researchers, lecturers, and students within Jewish studies. University boards are, among other things, asked to cut ties with Israeli institutions, and this will have severe implications for education and research in the field of Jewish studies. In some places, there is a strong pressure to respond to the events and take a stand, which leads to difficult situations and a decreased sense of belonging at the university. In an already difficult and sad time, the war now comes very close in another way. The situation is complex and there is a lot of uncertainty.

The NGJS shares concerns regarding social safety, academic freedom, and the future of collaborations and exchange with Israeli scholars and institutions. We would like to offer support to anyone who needs it. Please do not hesitate to contact us if there is anything we can do (email: j.w.vanhenten@uva.nl). Today, the NGJS is also sending out a call to UNL (Universities of the Netherlands) to ensure that the social safety of all students and employees in the field of Jewish studies remains guaranteed.

Kind regards,

the NGJS board

14 May 2024

LEZING AZZAN YADIN-ISRAEL

How the Forbidden Fruit Became an Apple

Lezing

Hoe werd de appel, die in de Bijbel niet wordt genoemd, het dominante symbool van verleiding, zonde en de zondeval? Professor Azzan Yadin-Israel is de auteur van Temptation Transformed: ‘Het verhaal van hoe het verboden fruit een appel werd’. In zijn lezing zal hij de geschiedenis van ‘de appel’ onthullen. Hij zal ons leiden langs kunst, kerkgeschiedenis en religieuze geschiedenis.

Over Azzan Yadin-Israel

Azzan Yadin-Israel is hoogleraar joodse studies en klassieke talen aan Rutgers University. Hij is de auteur van verschillende boeken, waaronder The Grace of God and the Grace of Man: The Theologies of Bruce Springsteen.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 17 januari 2024
Tijd: 16.30 – 18.00 uur
Locatie: PThU, Werkgroepenzaal 5/6, De Boelelaan 1105, Amsterdam

De lezing is Engels gesproken.

Dit onderzoeksseminar wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën en de afdeling Bronnen van de PThU. Als u de lezing wilt bijwonen, stuur dan een e-mail naar Lieve Teugels, universitair hoofddocent Jodendom en Hebreeuws aan de PThU.

NGJS CONFERENCE 2024 CALL FOR PAPERS

Tefillah and Jewish Knowledge

Description of the conference

The Dutch Association of Jewish Studies (Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën, NGJS) is pleased to announce a call for papers for its annual conference on 27-28 March 2024, devoted to the theme ‘Tefillah and Jewish Knowledge’. The NGJS annual conference aims to bring together researchers in the Netherlands in the field of Jewish Studies to share current research and to jointly reflect on current trends and issues in the field. It further aims to facilitate collaboration between researchers and to connect junior and senior scholars.

Prayer is a key phenomenon and key concept in Jewish Studies. Sooner or later every topic in the field will bring researchers into contact with liturgy and/or prayer. The silent omnipresence of prayer in Jewish history is as discrete as it is enigmatic: precisely what is tefillah, what does it do, and how does it work?

Such questions are not always easy to answer, yet they have significant implications across the field of Jewish Studies and beyond. What is prayer and how does it work? Is it a substitute for (superior) Temple sacrifice, a format for communicating and striking deals with the divine, a form of social contract, a political instrument, an educational tool, or …? What structures of knowledge are embedded in Jewish prayer? And how does prayer in its turn structure—Jewish and other—knowledge?

This workshop takes a multidisciplinary approach to these questions. Colleagues and students are invited to reflect on their own encounters with prayer and liturgy. Together we will look at tefillah and Jewish knowledge from the perspective of materiality, textuality, history, theory, philosophy, and theology. Guided by experts, we will explore manuscripts and printed prayer books from the rich collections of the Rosenthaliana library in Amsterdam. Lectures and short papers will offer a tour through centuries of Hebrew poetry and prayer while addressing fundamental questions relating to methodology, aesthetics, and the history of ideas. We hope that this workshop will generate new and fresh perspectives by looking across textual corpora, across historical periods—from antiquity to modernity—and across Jewish Studies disciplines.

Programme

The Wednesday programme will include three expert keynotes, short papers by the participants (15 min.), and a closing panel discussion on the theme of the conference and the implications of the presentations. The Thursday morning programme is designed for (but not exclusively open to) graduate students and will focus on living and working with liturgy. The conference will be held in English, but applications for paper presentations in Dutch are also accepted. The preliminary programme will be announced in January 2024.

When and where?

27–28 March 2024

University of Amsterdam

 Who can apply?

All researchers in the field of Jewish Studies. Junior researchers (advanced MA students and PhD students) are particularly encouraged to apply. Scholars outside The Netherlands are also welcome to apply. Please note that the NGJS does not provide funds for travel and related expenses.

How to apply?

Please send an abstract of 200-300 words for your 15 min. paper presentation, as well as a short biography of maximum 100 words by 15 December 2023. Please specify in your application if you would like to present in English or in Dutch.

Email: NGJS2024@gmail.com

This email address can also be used for enquiries regarding the conference.

NGJS STATEMEMT

For the English version, see below.

Waarde NGJS-leden,

Het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën (NGJS), dat in Nederland werkende onderzoekers van het Jodendom vertegenwoordigt, is nog steeds verbijsterd door de vreselijke terreuraanslag in het zuiden van Israël tijdens Simchat Tora. Ondertussen zijn er nog meer verschrikkelijke dingen gebeurd in Israël en de Palestijnse gebieden en de ontwikkelingen in het toch al licht ontvlambare Midden-Oosten zijn zorgelijk. Onder onze leden zijn mensen die direct geraakt zijn door deze gebeurtenissen, omdat zij naasten, familie, vrienden of collega’s waarmee zij samenwerken hebben in Israël. Wij leven met hen mee en willen onze steun betuigen aan onze collega’s in Israël, en Israëlische collega’s in Nederland, die nu te maken hebben met een oorlogssituatie waarbij gezinsleden en naasten direct zijn betrokken.

Ook in Europa en Nederland trekt het conflict zijn sporen. Er zijn al burgerslachtoffers gevallen door terroristisch geweld als direct gevolg van dit conflict, zoals vorige week in Brussel. Wij kunnen alleen maar onze hoop uitspreken dat het conflict beperkt blijft en zich niet verder uitbreidt, ook binnen Nederland. Joodse gemeenschappen en instellingen en ook studenten in Nederland voelen zich bedreigd. Niet zonder reden, zoals de recente aanslag op een synagoge in Berlijn laat zien. Joden voelen zich vaak niet voldoende beschermd, niet alleen tegen fysiek geweld maar ook tegen antisemitische uitspraken of vooroordelen. Als NGJS staan wij pal voor de sociale veiligheid van al onze leden ongeacht hun religieuze- en politieke overtuiging. Wij verwijzen hierbij naar onze eerder verschenen notitie over sociale veiligheid. Voor allen die zich met Joodse studies bezig houden zijn het heel moeilijke tijden. Er is over Israël en het Jodendom veel onbegrip en onwetendheid in de Nederlandse samenleving. Juist nu kunnen wij veel betekenen door het inzetten van onze historische kennis en onze toegang tot informatie die vele Nederlanders niet hebben.

Het bestuur van het NGJS wil de leden in deze ingewikkelde en droevige periode graag steunen en we horen het graag als wij jullie kunnen helpen, bijvoorbeeld bij problemen op de werkvloer en in het onderwijs [email: J.W.vanHenten@uva.nl].

Met vriendelijke groet,

Het NGJS-bestuur

20 oktober 2023

Dear NGJS members,

The board of the Dutch Society for Jewish Studies (NGJS), which represents researchers of Judaism working in the Netherlands, is still stunned by the terrible terrorist attack in the south of Israel during Simchat Torah. In the meantime, even more terrible things have happened in Israel and the Palestinian territories; the developments in the already volatile Middle East are worrying. Our members include people who have been directly affected by these events, because they have loved ones, family, friends or colleagues with whom they work in Israel. We sympathize with them and would like to express our support to our colleagues in Israel, and Israeli colleagues in the Netherlands, who are now faced with a war situation in which family members and loved ones are directly involved.

The conflict also leaves its mark in Europe and the Netherlands. There have already been civilian casualties due to terrorist violence as a direct result of this conflict, such as last week in Brussels. We can only express our hope that the conflict will remain limited and will not spread further, including within the Netherlands. Jewish communities and institutions as well as students in the Netherlands feel threatened. Not without reason, as the recent attack on a synagogue in Berlin shows. Jews often do not feel sufficiently protected, not only against physical violence but also against anti-Semitic statements or prejudices. As NGJS we stand for the social safety of all our members, regardless of their religious and political beliefs. We refer to our previously published note on social safety. These are very difficult times for all those involved in Jewish studies. There is a lot of misunderstanding and ignorance about Israel and Judaism in Dutch society. Right now we can make a big difference by using our historical knowledge and our access to information that many Dutch people do not have.

The board of the NGJS would like to support its members during this complicated and sad period and we would like to hear if we can be of help, for example with problems in the workplace and in education [email: J.W.vanHenten@uva.nl].

Yours sincerely,

The NGJS board

October 20th, 2023

BESTUURSWISSELING

Nieuwe secretaris

Vanuit het bestuur

Deze zomer is Eric Ottenheijm afgetreden als mede-secretaris. Hij is als secretaris opgevolgd door Ortal-Paz Saar, ook van de Universiteit Utrecht, die eerder al de Nieuwsbrief voor de NGJS verzorgde. Het bestuur bestaat daarmee op dit moment uit de volgende leden:

 • Kyra Gerber
 • Lieve Teugels
 • Albertina Oegema
 • Johanna Tanja (penningmeester)
 • Ortal-Paz Saar (secretaris)
 • Jan Willem van Henten (voorzitter)

Uw nieuwe bestuur wenst alle leden een goed en zoet nieuwjaar toe!

Namens het NGJS-bestuur, Jan Willem van Henten

NGJS STUDIEMIDDAG

Joodse Studies in Nederland anno 2023

Graag nodigt het NGJS u uit voor de Studiemiddag “Joodse Studies anno 2023” op maandag 6 februari a.s., 14.00-17.00. Locatie: Amsterdam, UvA, Oude Manhuis Poort A0.09. Zowel fysieke als online presentie zijn mogelijk.

PROGRAMMA:

14.00: Welkom en opening door Jan Willem van Henten, voorzitter NGJS

14.05: Deel 1: Het Rapport “Stand van zaken Joodse Studies in Nederland 2008-2021”
14.05: Korte toelichting op het rapport en de aanbevelingen door Lieve Teugels.
14.20: Discussie o.l.v. Eric Ottenheijm, secr. NGJS, n.a.v. richtvragen:
1) Herkent de zaal zich in de beoogde rol van het NGJS in de aanbevelingen?
2) Hoe kan de NGJS de regiefunctie met betrekking tot onderzoek en onderwijs vervullen in samenwerking met lokale contexten?
3) Zijn er zaken die jullie gemist hebben in het rapport?

15.30: pauze

15.45: Deel 2: Academische context en sociale veiligheid Joodse Studies
15.45-15.55: Voorzet tot discussie door Bart Wallet
15.55-16.30: Discussie o.l.v. Eric Ottenheijm

16.30: Afsluiting en borrel

Aanmelding kan simpelweg door een mailtje aan onze voorzitter: j.w.vanhenten@uva.nl. Het rapport “Stand van zaken Joodse Studies in Nederland 2008-2021” en de NGJS notitie over sociale veiligheid zijn via de voorzitter op te vragen.

CONFERENCE

Dutch Association of Jewish Studies Conference 2022

The Middle Eastern Turn in Jewish Studies

Description of the conference

The Dutch Association of Jewish Studies (Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën, NGJS) warmly welcomes you to attend its annual conference on 2
November 2022, devoted to the theme ‘The Middle Eastern Turn in Jewish Studies’. The NGJS annual conference aims to bring together researchers in the Netherlands
in the field of Jewish Studies to share current research and to jointly reflect on current trends and issues in the field. It further aims to facilitate collaboration
between researchers and to connect junior and senior scholars.

In recent years, research on Jews and Judaism in the context of the Middle East has been flourishing. This area of research has opened up numerous new lines of inquiry,
which have jointly challenged some of the main assumptions dominating the field. They include, to name a few, the complexity of Jewish experiences and identities in
the Middle East, the history and conceptualisation of the term ‘Arab Jew’, Jewish transnational networks, Jews and orientalism, Zionism(s) (and Jewish opposition to
Zionism), the parallels and connections between Jewish and Islamic reformist movements, the relation between Jews and colonialism, and the Holocaust in the
context of the Middle East and North Africa.

While this ‘Middle Eastern turn’ is commonly applied to scholarship on modern Jewish communities in the Middle East in a narrow sense, the aim of this conference is to broadly reflect on the implications of this ‘turn’ for the field of Jewish Studies. Is it possible to speak of a ‘Middle Eastern turn’ in Jewish Studies, and if so, what does this turn imply for researchers working in the field of Jewish Studies in the Netherlands? More fundamentally: is the Middle East inextricably tied to Jews and Judaism? How can the Middle East be understood and applied as a framework of reference, be it as a geographical, imperialist, or literary construct, and what rivalling or alternative frameworks can be used? Researchers are invited to reflect on the implications of a ‘Middle Eastern turn’ for their own field of inquiry, as well as for the diverse field of Jewish Studies in the Netherlands.

Program

The one-day conference includes a keynote lecture by Dr Yair Wallach (SOAS), short presentations by participants in parallel panel sessions, and a closing panel discussion on the theme of the conference and the implications of the papers presentations. The conference will be held in English. The program can be downloaded here.

Practical Details

Wednesday 2 November 2022, 10.00-18.00
University of Groningen
Court Room, Faculty of Theology and Religious Studies
Oude Boteringestraat 38, Groningen

Organizers

Dr. Lucia Admiraal
Dr. Arjen Bakker
Dr. Sasha Goldstein-Sabbah

Registration

Registration Form

Contact:
NGJS2022@rug.nl

CALL FOR PAPERS

Dutch Association of Jewish Studies Conference 2022
The Middle Eastern Turn in Jewish Studies

Description of the conference 

The Dutch Association of Jewish Studies (Nederlands Genootschap voor Joodse Studiën, NGJS) is pleased to announce a call for papers for its annual conference on 2 November 2022, devoted to the theme ‘The Middle Eastern Turn in Jewish Studies’. The NGJS annual conference aims to bring together researchers in the Netherlands in the field of Jewish Studies to share current research and to jointly reflect on current trends and issues in the field. It further aims to facilitate collaboration between researchers and to connect junior and senior scholars. 

In recent years, research on Jews and Judaism in the context of the Middle East has been flourishing. This area of research has opened up numerous new lines of inquiry, which have jointly challenged some of the main assumptions dominating the field. They include, to name a few, the complexity of Jewish experiences and identities in the Middle East, the history and conceptualisation of the term ‘Arab Jew’, Jewish transnational networks, Jews and orientalism, Zionism(s) (and Jewish opposition to Zionism), the parallels and connections between Jewish and Islamic reformist movements, the relation between Jews and colonialism, and the Holocaust in the context of the Middle East and North Africa.  

While this ‘Middle Eastern turn’ is commonly applied to scholarship on modern Jewish communities in the Middle East in a narrow sense, the aim of this conference is to broadly reflect on the implications of this ‘turn’ for the field of Jewish Studies. Is it possible to speak of a ‘Middle Eastern turn’ in Jewish Studies, and if so, what does this turn imply for researchers working in the field of Jewish Studies in the Netherlands? More fundamentally: is the Middle East inextricably tied to Jews and Judaism? How can the Middle East be understood and applied as a framework of reference, be it as a geographical, imperialist, or literary construct, and what rivalling or alternative frameworks can be used? Researchers are invited to reflect on the implications of a ‘Middle Eastern turn’ for their own field of inquiry, as well as for the diverse field of Jewish Studies in the Netherlands.  

Program 

The one-day conference will include a keynote lecture, 15-minute paper presentations by the participants, and a closing panel discussion on the theme of the conference and the implications of the papers presentations. The conference will be held in English, but applications for paper presentations in Dutch are also accepted. The preliminary program will be announced in late June.   

When and where? 

2 November 2022 

University of Groningen 

 Who can apply? 

Researchers in the field of Jewish Studies. Junior researchers (advanced MA students and PhD students) are particularly encouraged to apply. Scholars outside the Netherlands are also welcome to apply. Please note that the NGJS does not provide funds for travel and related expenses.  

How to apply? 

Please send an abstract of 200-300 words as well as a short biography of maximum 100 words by 9 June to NGJS2022@rug.nl. Please specify in your application if you would like to present in English or in Dutch. This email address can also be used for enquiries regarding the conference.  

MINI-SYMPOSIUM


Requiem van Theresienstadt
Herinnering - propaganda - muziek

Op dinsdag 31 mei 2022 organiseerde het NGJS het mini-symposium “Requiem van Theresienstadt: Herinnering – propaganda – muziek” in het PC Hoofthuis te Amsterdam. Het mini-symposium vond plaats in het kader van de uitvoering van het concert-drama Requiem van Theresienstadt op zondagavond 19 juni 2022 in de Beurs van Berlage. Dit concert werd op 23 juni uitgezonden door de NOS op NPO2; deze uitzending is op NPO Start terug te zien.

Tijdens het symposium sprak Karel Margry over De twee films van Theresienstadt. Ria van den Brandt hield de lezing “‘Weet je, het was allemaal net alsof’:  Herinneringen aan Theresienstadt” en Leo Samama “Een Requiem in Theresienstadt.”

Een uitgebreide samenvatting kunt u hier vinden. De lezing van Leo Samama is hier terug te lezen. De bijbehorende muziekfragmenten kunt u via deze afspeellijst beluisteren:

NACHT VAN HET JODENDOM

Crystalizing Hopes and History Through Art and Architecture

Beste Jonge Judaïcus, beste geïnteresseerde,

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie: de Nacht van het Jodendom. Dit jaar staat ons publieksevenement in het teken van ‘Kunst en Architectuur’. Hieronder is het gehele programma te vinden (de eerste lezing is Engelstalig, de tweede Nederlandstalig). Na al die online bijeenkomsten kijken we ernaar uit jullie weer in levenden lijve te ontmoeten! Praktische informatieDatum: Woensdagavond 30 maartTijd: 19:00 – 21:00. Wie dat wil kan na afloop aansluiten voor een borrel in het café (op eigen kosten).Locatie: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, zaal 1.04AanmeldenDeelname is gratis, maar meld je even aan middels een e-mail aan jongejudaici@gmail.com. Je ontvangt z.s.m. een bevestiging. Let op: de capaciteit van de zaal is beperkt, dus wees er snel bij!

UITGESTELD

Symposium "Requiem van Theresienstadt: Herinnering - propaganda - muziek"

Geachte leden, beste geïnteresseerden,

Het spijt ons zeer u te moeten meedelen dat niet alleen de Nederlandse première van het Requiem van Theresienstadt op zondag 12 december 2021 maar ook het mini-symposium daarover op donderdag 2 december niet door kunnen gaan. Gezien de nu geldende corona-maatregelen is het niet mogelijk om het concertdrama uit te voeren en daarmee heeft het ook weinig zin het mini-symposium door te laten gaan; fysiek zou dat zelfs onmogelijk zijn. Voor beide bijeenkomsten wordt naar geschikte nieuwe data in 2022 gekeken. We zullen u via deze website op de hoogte houden.

Het NGJS-bestuur

Op 12 december 2021 zal het aangrijpende
concert-drama Requiem van Theresienstadt worden uitgevoerd in de Beurs van Berlage. Dit concert vertelt het verhaal van de kampgevangenen in het concentratiekamp Theresienstadt die in 1943/44 zestien keer het Requiem van Verdi uitvoerden als daad van verzet.   

In het kader van deze uitvoering organiseert het NGJS
a.s. donderdag 2 december het symposium Requiem van
Theresienstadt: herinnering – propaganda – muziek. Zij doet dit in samenwerking met de Jonge Judaïci, de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de opleidingen Religiewetenschap, Hebreeuws en joodse studies en
Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet.

 Praktische informatie 

 • Datum: Donderdag 2 december 2021
 • Tijd: 19.30 uur (vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee)
 • Locatie: uitgesteld

Gratis toegang. In de zaal is plaats voor maximaal 80 personen. Daarom graag aanmelden vóór 30 november door een e-mail te sturen naar: secr-religiewetenschappen-fgw@uva.nl 

 

AFGELOPEN EVENEMENTEN

NGJS Bijeenkomst "Joodse Studies in Nederland: Een nieuwe toekomst"

Op 16 november 2021 om 14:00-17:00 uur organiseert het NGJS de bijeenkomst “Joodse Studies in Nederland: Een nieuwe toekomst”  in de Filmzaal van de PThU in Amsterdam. Het programma is als volgt:
 • 14:00-14:05: Opening door Jessica Roitman, Lieve Teugels en Albertina Oegema
 • 14:05-15:00: Korte presentaties door Lucia Admiraal, Seth Bledsoe, Sarah Cramsey, Carly Crouch, Sasha Goldstein-Sabbah en Jessica Roitman
 • 15:00-15:15: Pauze
 • 15:15-15:45: Lezing Niels Falch, “Van Oi naar Hoi: Een Joodse Muziekstijl in de Amerikaanse Popmuziek”
 • 15:45-16:00: Pauze
 • 16:00-16:20: Presentatie van het rapport “De stand van de Joodse Studies in Nederland”
 • 16:20-17:00: Discussie over het rapport
 • 17:00: borrel
In verband met de catering stellen we het op prijs als u zich uiterlijk 10 november bij Albertina Oegema (a.oegema@pthu.nl) aanmeldt, onder vermelding van uw naam en uw voornemen om op locatie dan wel online deel te nemen.

Online Debatmiddag "Joodse Studies: Een toekomst in Nederland?"

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen rond Joodse studies in Nederland en debatten daarover in landelijke media heeft het bestuur van het NGJS het initiatief genomen hierover een online studiedag te beleggen. Graag nodigt het bestuur u uit daaraan deel te nemen, op 7 april a.s., en u aan te melden via a.oegema@uu.nl. Verspreid deze poster gerust in uw omgeving. Nadere details ontvangt u, bij aanmelding, in een later stadium.
 

Een overzicht van de afgelopen evenementen van het NGJS

Studiemiddagen en Symposia
 • Studiemiddag over de academische studie van de halacha met medewerking van o.a. Prof. H. Rosenberg (Radboud Universiteit Nijmegen), in Utrecht (2004)
 • Symposium dierenwelzijn versus godsdienstvrijheid, Uilenburger Synagoge Amsterdam (2011) 
 • Studiedag over Responsa (2016)
Nieuw Onderzoekdagen
 • Presentatie lopend onderzoek door junior-onderzoekers, PCHoofthuis, Amsterdam (2007) 
 •  Bijeenkomst met jonge onderzoekers uit Nederland en België, in het PCHoofthuis (2009) 
 • Jonge Onderzoekersdag, Pardes/De Nieuwe Poort Amsterdam (2016)
Seminars en Themabijeenkomsten
 • Themabijeenkomst gehouden rond historische Jiddisje teksten in Leiden (2003) 
 • Bijeenkomst over het beeld van de Joden in de literatuur/lectuur van Oost-Nederland’ (met een inleiding van drs. J. van Gelderen), in de Synagoge van Enschede (2005) 
 • Bijeenkomst  naar aanleiding van de hernieuwde belangstelling voor de Karaïeten, met o.a. een lezing over de actualiteit van de Karaïeten door drs. G. Cypres uit Jeruzalem, in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (2005) 
 • Bijeenkomst  ter gelegenheid van het jubileum ‘Spinoza 1632-2007’ in Rijnsburg, met sprekers dr. V. Kal en dr. D. Wertheim, en een bezoek aan het te restaureren Spinozahuisje (2007)
Presentaties
 • Officiële presentatie rapport De stand van de joodse studies in Nederland, 1990-2008, samengesteld door drs. B.T. Wallet in opdracht van het NGJS. (Voor de volledige tekst zie  rubriek publicaties) (2008) 
 • Presentatie website van het project ‘Het Exlibris van Joden in Nederland’, http://www.hetjoodsexlibris.nl/, door drs. F.J. Hoogewoud. 
Week van de Joodse Wetenschap
 • Week van de Joodse Wetenschap, een samenwerking tussen het NGJS en verschillende Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen (2008)
Bezoek aan musea, tentoonstellingen etc.
 • Bezoek aan het nieuwe Center for Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam (2004) 
 • Bezoek tentoonstellingen  Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en Bijbels Museum (2005) 
 • Bezoek aan bibliotheek Ets Haim en het archief van de Portugees Israëlietische Gemeente Amsterdam (2006) 
 • Bezoek aan Bibliotheca Hermetica Philosophica (met inleiding van mevrouw dr. C. van Heertum), Bloemgracht, Amsterdam en aan Bijzondere Collecties van de UvA met presentaties van dr. D. Wertheim over de plannen van het Menasseh ben Israel Instituut en dr. E. Schrijver over de projecten van de Bibliotheca Rosenthaliana voor 2009 (2008) 
 • Bezoek aan de tentoonstelling ‘Een reis door Joodse werelden’ bij de Bijzondere Collecties van de UvA met rondleiding langs de hoogtepunten uit de Braginsky en Rosenthaliana-collecties door dr. E. Schrijver (2009)

Contact

© Nederlands Genootschap voor Joodse Studies, 2021.

cropped-cropped-cropped-NGJS-Logo.png